Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för språkstudier erbjuder utbildning på grundnivå och avancerad nivå i engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, ryska, samiska, spanska, språkdidaktik, svenska/nordiska språk och tyska och har omfattande uppdrag gällande ämnesstudier och ämnesdidaktik inom förskol-, grund-, ämnes- och speciallärarprogrammen. Forskarutbildning bedrivs inom språkvetenskap, moderna språkens litteratur, språkdidaktik, pedagogiskt arbete och samiska studier. Läs mer på www.sprak.umu.se.

Beskrivning av arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår forskning, undervisning, handledning, intern och extern samverkan samt administrativt arbete. Undervisning och handledning sker på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Under de första fyra åren ingår ett särskilt ansvar för att leda utvecklingen av forskningsmiljön och forskarutbildningen inom området pedagogiskt arbete med inriktning på språk och skolnära forskning vid institutionen. Att utveckla ett väl fungerande samarbete med lärarhögskolan är av stor betydelse.

Befattningshavaren förväntas vidare att initiera forskning och skapa externa kontakter, att följa utvecklingen inom ämnesområdet och den samhällsutveckling som är av betydelse för arbetet, att delta i samarbeten över ämnesgränser samt att bidra till universitetets, institutionens och forskningsområdets utveckling.

Innehållet i anställningen kan variera över tid och fördelningen av arbetsuppgifter sker med utgångspunkt i verksamhetens rådande förutsättningar och behov samt gällande bestämmelser.

I anställningen ingår fakultetsfinansierad tid för forskning och utveckling av forskningsmiljön omfattande 60 % under de fyra första åren.

Behörighet
Behörig att anställas som professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot språk och skolnära forskning är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet enligt 4 kap. 3 § högskoleförordningen samt Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.

Behörigheten avser området pedagogiskt arbete med inriktning mot språk och skolnära forskning, eller motsvarande kompetens som bedöms som relevant för anställningen.

Bedömningsgrunder
Vetenskaplig skicklighet avser självständig vetenskaplig produktion, förmåga att planera och leda vetenskaplig verksamhet, uppdrag inom vetenskapssamhället samt förmåga att kommunicera forskning inom vetenskapssamhället nationellt och internationellt samt med det omgivande samhället. Skicklighet visas också genom ledarskap i forskningsprojekt och framgångsrik handledning, samt genom förmågan att erhålla forskningsmedel i konkurrens med andra forskare.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter som visar att den sökande har en bred och gedigen kunskap inom området språk och skolnära forskning. Meriterande är forskning inom något eller flera av följande områden: 1) andraspråksinlärning och flerspråkighet i skolkontext, 2) svenska som andraspråk, 3) språk-, skriv- och läsutveckling av relevans för speciallärarutbildning eller grundlärarutbildning.

Pedagogisk skicklighet avser arbetet med studenter, den egna pedagogiska utvecklingen och bidrag till verksamhetens pedagogiska utveckling. Här avses också deltagande i forskarutbildningsverksamhet, såsom doktorandhandledning samt deltagande i utformning och genomförande av kurser och seminarier.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination. Härvid kommer även särskild vikt att läggas vid handledning av doktorander fram till disputation samt medverkan i forskarutbildningsverksamhet. Meriterande är erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk samt undervisning inom speciallärar- eller grundlärarutbildning. 

Ledningsskicklighet innebär förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, ta ansvar samt samordna, motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna. För behörighet och bedömningsgrunder se Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.

Avvägning av bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. Därutöver ska graden av ledningsskicklighet, som innebär att utveckla och leda verksamhet och personal, gälla. Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.

Vid bedömningen av den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten ska särskild vikt fästas vid erfarenhet av verksamhetsnära skolforskning samt vid förmåga till framgångsrik doktorandhandledning. Av särskild relevans är forskning som berör 1) andraspråksperspektiv i svensk skola eller i svensk lärarutbildning, 2) det flerspråkiga klassrummet i svensk skola eller 3) språk-, läs- och skrivdelarna inom speciallärarprogrammet i svensk lärarutbildning. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, förmåga att ta egna initiativ och skapa goda relationer till medarbetare och studenter. Meriterande är att ha erhållit externa forskningsmedel.

Vid sammantaget lika meriter ska den vetenskapliga skickligheten avgöra urvalet bland de sökande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns här .

Övrigt
Tillträdesdatum är 2019-01-07 eller enligt överenskommelse. Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Umeå universitet tillämpar positiv särbehandling av underrepresenterat kön. Vid institutionen för språkstudier finns för närvarande främst manliga professorer och vi ser därför gärna kvinnliga sökande.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-01-07 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-896-17
Kontakt
  • Daniel Andersson, prefekt , 090-7865708, daniel.andersson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-02-13
Sista ansökningsdag 2018-04-03

Tillbaka till lediga jobb

Planerat underhåll

Söndagen den 24 februari kommer Varbi att vara stängt för sökande och rekryterare under 06.00-10.00. Detta på grund av ett ordinarie underhållsarbete på vår plattform för att ytterligare förstärka säkerheten och stabiliteten i Varbi.