Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) utlyser en postdoktorsanställning inom matematikdidaktik. Sista ansökningsdag 2018-03-15.

Projektbeskrivning

Forskning i matematikdidaktik vid Umeå universitet (www.umu.se) bedrivs tvärvetenskapligt inom Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM, www.ufm.umu.se), som är en av Nordens största matematikdidaktiska forskningsmiljöer. Anställningen knyts till forskningsprojektet ”Designprinciper för matematikundervisning” som delfinansieras av Vetenskapsrådet. Projektet ingår som en del i forskningsprogrammet Learning by Imitative and Creative Reasoning (LICR) som inkluderar ett femtontal forskare och leds av professor Johan Lithner.

 Det är välkänt från matematikdidaktisk forskning att nyckeln till att bredda och fördjupa elevers matematiska kompetens är att de engagerar sig i konstruktion av uppgiftslösningar (dvs icke-rutinmässig problemlösning). Det är även känt att den vanligast förekommande undervisningen istället bygger på elevers imitation av givna lösningsmetoder, vilket leder till snabbt men begränsat och ytligt lärande. Vi vet dock lite om varför och under vilka förutsättningar konstruktionsbaserad uppgifts- och undervisningsdesign kan främja lärande, och det finns en brist på mer specifikt vetenskapligt stöd för att utforma sådan undervisning. Målet med projektet är att klargöra hur konstruktions- respektive imitations-design av undervisning påverkar elevers lärande. Fokus när det gäller lärandeprocesser är på de resonemang elever använder när de försöker lösa uppgifter, och lärandemål mäts genom deras uppnådda centrala matematiska kompetenser. Postdoktorprojektet ska komplettera LICR-programmets pågående forskning om uppgiftsdesign med ny forskning om undervisningsdesign genom att utveckla designprinciper, dvs. teoretiska insikter som kan vägleda praktisk design av matematikundervisning.

Postdoktorn kommer att delta i forskningens alla olika faser: planering, försöksdesign, datainsamling, analys och vetenskapligt skrivande, samt även planera och genomföra den samverkan med lärare och skolor som ingår i projektet. Projektet baseras såväl på kvasi-experimentella försök i laboratoriemiljö som interventionsförsök i klassrum, och detta studeras med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Postdoktorn förväntas att inom anställningen samverka med forskarna inom projektet och programmet, och även att delta aktivt i institutionens och UFM:s forskningsmiljöer.

Anställningen avser heltid under två år med tillträde våren 2018, startdatum enligt överenskommelse.

Kompetenskrav

Behörig är den som avlagt doktorsexamen, eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom matematikdidaktik, matematik, pedagogiskt arbete eller motsvarande ämne av betydelse för anställningen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger (t ex föräldraledighet).

Vid bedömningen av de sökande kommer särskild vikt att läggas vid vetenskaplig skicklighet. Erfarenhet av didaktisk forskning inom matematikområdet är ett krav. God förmåga att samverka med andra forskare är ett krav. Då projektet inkluderar omfattande empirisk datainsamling i svenska klassrum krävs att postdoktorn kan kommunicera skriftligt och muntligt på svenska. Goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift, är ett krav.

Tidigare vetenskapliga publikationer i internationella tidskrifter som är relevanta för forskningsområdet är en stark merit. Särskilt meriterande är forskning med för projektet relevant inriktning: matematisk problemlösning, resonemang, formativ bedömning samt design av uppgifter och undervisning. Vetenskaplig skicklighet bedöms också genom forskningsplanens kvalitet. Praktiska erfarenheter av pedagogiskt arbete, dvs undervisning och utvecklingsarbete är meriterande, såväl som erfarenheter av att leda och administrera projekt.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev som sammanfattar den sökandes intresse för anställningen
 • En kortfattat plan för tänkta aktiviteter inom den sökta postdoktor-anställningen (högst två sidor)
 • Curriculum Vitae (CV) med publikationslista.
 • Examensbevis
 • Kopia av doktorsavhandlingen
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst 10 stycken)
 • Namn och kontaktuppgifter för minst två referenspersoner

Ansökan skall göras via e-rekryteringssystemet MyNetwork Pro och vara inkommen senast 2018-03-15.

Information

Prefekt Helena Näs, helena.nas@umu.se, 090-7869558

Professor Johan Lithner, johan.lithner@umu.se, 090-7866908

Välkommen med din ansökan!Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-243-18
Kontakt
 • Johan Lithner, 090-786 69 08
 • Helena Näs, 090-786 95 58
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-02-07
Sista ansökningsdag 2018-03-15

Tillbaka till lediga jobb