Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden. Fakulteten bedriver en särskild satsning på forskning med inriktning mot  Digital humaniora och Globala utmaningar.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper söker en doktorand i litteraturvetenskap.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper är en del av Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 60 anställda. En unik kombination av ämnen gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan kultur, kulturarv, litteratur, medier, digital humaniora och journalistik. Vid institutionen bedrivs programutbildningar, forskarutbildning och internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. Många forskningsprojekt är direkt inriktade mot humanistiska fakultetens satsningar på globala utmaningar och digital humaniora. Läs mer här.

Litteraturvetenskap vid Umeå universitet har en bred inriktning mot svensk, nordisk och internationell litteraturhistoria och teori, feministisk och genusteoretisk litteraturforskning, litteraturdidaktik, populärlitteratur, norrländsk litteratur, litteratur och subjektivitet, romanhistoria och romanteori, digital humaniora och kreativt skrivande. För närvarande är sju forskare och lärare samt fem doktorander verksamma inom ämnet, varav två professorer. Grundutbildningen består framför allt av det treåriga kandidatprogrammet Litteraturvetenskap och kreativt skrivande. Vi har även fristående kurser i litteraturvetenskap från grundnivå till master-nivå och kurser i kreativt skrivande upp till och med C-nivån. Vi undervisar även i de litteraturvetenskapliga kurserna i lärarutbildningen.

Vi har ett gott och långvarigt samarbete med lärarhögskolan och med genusforskarskolan vid Umeå centrum för genusstudier samt HUMlab och HUMlabX inom fältet digital humaniora.

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet
För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

För anställningen krävs att den sökande uppfyller särskild behörighet i form av minst 30 högskolepoäng i litteraturvetenskap på avancerad nivå eller ha förvärvat motsvarande kunskaper i någon annan ordning inom eller utom landet. För att kunna tillgodogöra sig de obligatoriska kurserna i forskarutbildningen i litteraturvetenskap krävs även goda kunskaper i svenska, norska eller danska. 

Se allmän studieplan i huvudområdet här.

Bedömningsgrunder

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten, samt forskningsskissens kvalitet och relevans för examensämnet. Hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater.

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege

Övrig information 

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i en forskarskola som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Forskarutbildningen börjar vid terminsstart den 3 september 2018. Arbetsplats är Umeå universitet. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis som styrker grundläggande och särskild behörighet
  • Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner
  • För huvudområdet relevant kandidat-, magister- och masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering
  • Forskningsplan – denna får inte överstiga 30 000 tecken inkl blanksteg – som innehåller: beskrivning av syfte och problemområde, tidigare forskning, genomförande, dvs. metod, material och teori, relevans, tidsplan
  • Ett brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras. Ange om du vill knyta ditt projekt till profilområdet Digital humaniora och/eller Globala utmaningar

Ansökan ska göras senast 9 mars 2018 via e-rekryteringssystemet. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-03
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-77-18
Kontakt
  • Anders Öhman, professor, +46 90 786 65 80 anders.ohman@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-02-09
Sista ansökningsdag 2018-03-09

Tillbaka till lediga jobb