Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Arbetsuppgifter
Biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning och utgör det första steget i ett karriärsystem vid Umeå universitet. En anställning som biträdande universitetslektor är tillsvidare och i huvudsak inriktad mot vetenskaplig meritering under fyra år.

I denna anställning kommer du att, på minst 80 procent av arbetstiden, få möjlighet att vetenskapligt meritera dig genom att bygga upp och driva självständig forskning inom området hälsoekonomi. Dessutom ingår att på maximalt 20 procent av arbetstiden ansvara för genomförande av undervisning på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå inom ämnesområdet hälsoekonomi. Målet är att kompetenskrav för anställning som universitetslektor kan uppnås. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och för medicinska fakulteten kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet och bedömningsgrunder
För att du ska vara behörig för anställning krävs att du har avlagt doktorsexamen eller har annan examen motsvarande doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen högst sju år före ansökningstidens utgång. Även om du har avlagt examen tidigare kan du komma i fråga för anställning, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Som bedömningsgrunder ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Din vetenskapliga skicklighet ska avse ämnesområdet hälsoekonomi. Därutöver är pedagogisk skicklighet, skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal samt förmåga att samverka med det omgivande samhället bedömningsgrunder för anställningen.

Viktning av bedömningsgrunderna
Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: Den vetenskapliga skickligheten väger tyngst (3). Vikten av de pedagogiska meriterna beaktas i andra hand (2). I tredje hand beaktas graden av administrativ skicklighet och skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, där sökande förutsätts inneha meriter inom området hälsoekonomi. Här anses särskilt meriterande dokumentation av: publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll; samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktorvistelse vid annan institution än den institutionen där sökande disputerat, och refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter. Förmåga att samverka med omgivande samhälle kan visas genom erfarenhet av att kommunicera forskning men också genom att inkludera det omgivande samhället i forskningsprocessens olika delar.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning på avancerad och forskarutbildningsnivå, samt av handledning och universitetspedagogisk utbildning. Förmåga att samverka kan visas genom erfarenhet av att inkludera det omgivande samhället i utbildningsmoment men också genom andra vetenskapligt relevanta erfarenheter av det omgivande samhället. Skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal kan visas genom erfarenhet av eller utbildning i forskarledarskap och forskarhandledning, samt genom allmänt väl dokumenterad förmåga till samarbete.

Mer om anställningen
En pedagogisk och en vetenskaplig utvecklingsplan kommer att upprättas i samband med anställning och en pedagogisk och två vetenskapliga mentorer kommer utses som stöd i genomförandet av planerna. Anställningen som biträdande universitetslektor är tillsvidare. Den biträdande universitetslektorn har rätt att, efter begäran, prövas för befordran till universitetslektor i hälsoekonomi baserat på ansökan inlämnad inom fyra år från det att anställningen tillträtts. Om den biträdande universitetslektorn efter prövning inte befordras så hanteras anställningen i enlighet med gällande regler vid omställning.

Som befordringskriterier för denna anställning gäller:
(1) Att den biträdande universitetslektorn inom sin forskning har utvecklat vetenskaplig självständighet verifierad genom (a) publicerade originalarbeten i vilka det framgår att personen har haft en ledande roll och genom (b) att personen vid ansökan om befordran som huvudman innehar projektanslag för sin forskning erhållna i nationell eller internationell konkurrens.

(2)    Att den biträdande universitetslektorn (a) har inhämtat dokumenterade kunskaper i undervisningsämnet hälsoekonomi motsvarande den högsta nivån som institutionen erbjuder inom grundutbildningen samt har uppnått vidare fördjupning inom undervisningsämnet under lärararbete, samt (b) har uppnått högskolepedagogisk kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp. Häri ingår kompetens rörande planering, genomförande och utvärdering av undervisning, handledning och examination.

(3)    Att den biträdande universitetslektorn (a) har genomgått ordinarie kursutbud vid Umeå universitet för forskarhandledning samt (b) registrerats som huvudhandledare eller biträdande handledare för minst en doktorand.

Mer om oss
Enheten för epidemiologi och global hälsa vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin är en tvärvetenskaplig miljö med omfattande nationellt och internationellt samarbete. Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt ämnesområde där samspelet studeras mellan hälsa och samhällsstrukturer, livsvillkor, levnadsvanor och sociala förhållanden. Detta innefattar kunskaper om befolkningens hälsa, människors livsvillkor och de samhällsförhållanden vi lever under. Ämnet omfattar även kunskaper om åtgärder i syfte att främja hälsa och förebygga sjukdom.

Ansökan
Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här

Sista ansökningsdag är 2017-11-xx. Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 procent
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1688-17
Kontakt
  • Klas-Göran Sahlén, 070-697 20 11
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-10-12
Sista ansökningsdag 2017-11-02

Tillbaka till lediga jobb