Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Arbetsuppgifter

Biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning och utgör det första steget i ett karriärsystem vid Umeå universitet. Detta biträdande universitetslektorat kombineras med specialiseringstjänstgöring (ST) som tandläkare. Anställningen som biträdande universitetslektor är tillsvidare. Anställningen innebär både vetenskaplig och pedagogisk meritering under 50 % av arbetstiden. Minst 80 % av denna tid ska vara inriktad på vetenskaplig meritering medan upp till återstående 20 % av tiden ska nyttjas till pedagogisk meritering i sådan omfattning att kompetenskraven för anställning som universitetslektor kan uppnås. Specialiseringstjänstgöring (ST) utgör 50 % av arbetstiden. Tiden för kombination av specialistutbildning och vetenskaplig meritering är sex år för tandläkare. Dekan kan bevilja längre tid än detta.


Behörighet och bedömningsgrunder

Behörighet att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en annan examen motsvarande doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst sju år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma i fråga, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Som bedömningsgrunder vid anställningen av biträdande universitetslektor ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Behörighet att anställas som biträdande universitetslektor i kombination med anställning som ST-tandläkare är svensk tandläkarlegitimation samt minst två års allmäntjänstgöring som tandläkare. Tjänstgöring inom specialiteten bettfysiologi upp till ett år är meriterande för denna anställning. Den sökanden ska ha visat ett målinriktat intresse för att uppnå specialist-/forskarbehörighet inom angiven specialitet/ämnesområde.


Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer viktningen av meriter att ske enligt följande: Den vetenskapliga skickligheten väger tyngst (3). Vikten av de pedagogiska meriterna beaktas i andra hand (2). I tredje hand beaktas graden av klinisk skicklighet (1). Därutöver skall gälla graden av administrativ skicklighet och skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete.


Beskrivning av bedömningsgrunderna

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten läggs vikt vid originalitet, självständighet och potential att utveckla en egen framgångsrik forskningslinje samt särskild vikt vid forskningsinsatser inom ämnesområdet klinisk oral fysiologi. Internationell forskningsvistelse och internationellt forskningssamarbete är meriterande. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination, särskilt i relation till ämnesområdet. Aktuell klinisk erfarenhet och dokumenterad god klinisk kompetens är betydelsefull för anställningen. Administrativ skicklighet kan visas genom skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av grundutbildningsplanering mm. samt genom förmåga till samarbete. 

Mer om anställningen

En pedagogisk och en vetenskaplig utvecklingsplan kommer att upprättas i samband med anställning och en pedagogisk och två vetenskapliga mentorer kommer utses som stöd i genomförandet av planerna. Anställningen som biträdande universitetslektor är tillsvidare. Den biträdande universitetslektorn har rätt att, efter begäran, prövas för befordran till universitetslektor förenad med anställning som specialistutbildad tandläkare baserat på ansökan inlämnad inom sex år från det att anställningen tillträtts. Om den biträdande universitetslektorn efter prövning inte befordras så hanteras anställningen i enlighet med gällande regler vid omställning.


Kriterier för befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor

  • Att den biträdande universitetslektor inom sin forskning utvecklat vetenskaplig självständighet verifierad genom (a) publicerade originalarbeten i vilka det framgår att personen haft en ledande roll och genom (b) att personen vid ansökan om befordran som huvudman innehar projektanslag för sin forskning erhållna i nationell eller internationell konkurrens.
  • Att den biträdande universitetslektorn (a) inhämtat dokumenterade kunskaper i sitt undervisningsämne motsvarande den högsta nivån som fakulteten erbjuder inom utbildning på grund- och avancerad nivå samt uppnått vidare fördjupning inom undervisningsämnet under lärararbete, samt (b) uppnått högskolepedagogisk kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp. Häri ingår kompetens rörande planering, genomförande och utvärdering av undervisning, handledning och examination.
  • Att den biträdande universitetslektorn (a) genomgått ordinarie kursutbud vid UmU för forskarhandledning samt (b) registrerats som huvudhandledare eller biträdande handledare för minst en doktorand.
  • Att den biträdande universitetslektorn fullgjort specialisttjänstgöringens målbeskrivning inom sin specialitet så att specialistexamen kan erhållas.

Prefekten ansvarar för att både en pedagogisk och en vetenskaplig kompetensutvecklingsplan upprättas för den anställde i samband med anställningen och att mentorer utses som ska vara tillgängliga för att stödja den anställde i genomförandet av dessa planer: en pedagogisk mentor och två vetenskapliga mentorer varav minst en ska vara verksam vid en annan institution.


Ansökan

Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här:

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/medfak/anstallning-larare/anvisningar-for-ansoka-om-lararanstallning/anvisningar-for-ansokan-till-forskarassistent-och-bitr.-universitetslektor-170418.pdf

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1375-17
Kontakt
  • Anders Wänman, prefekt, 090-7856082
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-08-22
Sista ansökningsdag 2017-10-19

Tillbaka till lediga jobb