Umeå University, Faculty of Arts

Institutionen för Idé- och samhällsstudier söker en professor i arkeologi.

Institutionen för idé- och samhällsstudier, vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Inom arkeologi ges utbildningar och examina på grundnivå och forskarutbildningsnivå. Inom miljöarkeologi ges utbildning på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Vid institutionen finns Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL), en forskningsinfrastruktur vars verksamhet är integrerad med både utbildning och forskning i arkeologi. Institutionen är också värd för den internationella infrastrukturen Strategic Environmental Archaeology Database. Mer information om institutionen och arkeologiämnet återfinns på www.idesam.umu.se.

Beskrivning och arbetsuppgifter 
I arbetsuppgifterna ingår forskning, undervisning, handledning, seminarieledning, intern och extern samverkan samt administrativt arbete. I anställningen ingår under de första fyra åren uppgiften att vara ämnesföreträdare för arkeologi vilket innebär ett ansvar för att leda utvecklingen av forskning och forskarutbildning inom ämnet. Man ska initiera forskning och skapa externa kontakter, samt bidra till universitetets, institutionens och ämnets utveckling. Undervisning och handledning sker på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Att utveckla ett välfungerande samarbete med miljöarkeologiämnet och det miljöarkeologiska laboratoriet är av stor betydelse. Man ska även följa utvecklingen inom ämnesområdet och följa den samhällsutveckling som är av betydelse för arbetet. Innehållet i anställningen kan variera över tid och fördelningen av arbetsuppgifter sker med utgångspunkt i verksamhetens rådande förutsättningar och behov samt gällande bestämmelser.

I anställningen ingår fakultetsfinansierad tid för forskning och ämnesföreträdaruppgifter 60% under de fyra första åren. Därefter gäller samma villkor som för befordrade professorer vid fakulteten (vilket inbegriper möjligheten att utses till ämnesprofessor med ansvar för ämnesföreträdaruppgifter och utökad fakultetsfinansierad tid för forskning).

Behörighet
Behörig att anställas som professor i arkeologi är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet i arkeologi ( 4 kap. 3§ högskoleförordningen).

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen fästs avseende främst vid skicklighet, i andra hand till förtjänst (regeringsformen kap. 12 § 5, se även Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet).

Med vetenskaplig skicklighet avses självständig vetenskaplig produktion, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Kriterier vid bedömningen är: bredd och djup i forskningen – dess kvalitet och omfattning, originalitet i forskningen, produktivitet, bidrag till det internationella vetenskapssamhället, uppdrag inom vetenskapssamhället, samt förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens.

Skicklighet att kommunicera och samverka med det omgivande samhället bedöms genom att exempelvis beakta relevanta omvärldskontakter, externa samverkansprojekt, populärvetenskapligt arbete, medverkan i uppdragsutbildning samt erfarenhet av övrig extern verksamhet.

Med pedagogisk skicklighet avses en förmåga att fortlöpande överblicka och strukturera ämnets kunskapsmassa, att förmedla kunskaper, engagemang och intresse för ämnet samt att aktivera studenternas lärande. Detta förutsätter gedigna ämneskunskaper samt en förmåga att systematiskt förnya och utveckla den egna kompetensen. Detta förutsätter även kunskaper om universitetsstudenters lärande, en förmåga att planera, undervisa i, examinera samt utvärdera universitetsutbildning samt en förmåga att stödja olika individers och gruppers lärande. Vidare förutsätter det en förmåga att tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter. Med pedagogisk skicklighet avses även förmåga att inta ett reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen, samt kunskaper om samhällets mål och regelverk för högre utbildning.

Den pedagogiska skickligheten bedöms ur tre perspektiv: arbete med studenter, egen pedagogisk utveckling och bidrag till någon verksamhets pedagogiska utveckling. Den pedagogiska skickligheten ska vara förvärvad inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kompetensen ska vidare ha erhållits genom högskolepedagogisk utbildning eller annan motsvarande relevant utbildning eller dokumenterad erfarenhet. En professor ska dessutom ha genomgått utbildning i forskarhandledning om det inte finns skäl för annat. De pedagogiska meriterna ska vara dokumenterade i en pedagogisk portfölj (se bilaga 4 i anställningsordningen).

Goda språkkunskaper i svenska (eller annat skandinaviskt språk) och engelska, samt förmåga att undervisa på dessa språk utgör krav för anställningen. Den som erbjuds anställningen och inte behärskar svenska vid anställningstillfället ska inom två år kunna ta på sig arbetsuppgifter som förutsätter förmåga att kommunicera på svenska.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Avvägning av bedömningsgrunder
Anställningens innehåll och verksamhetens behov utgör motivering för nedanstående viktning av bedömningsgrunderna:

Särskild vikt ska fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. I sammanvägningen mellan dessa bedömningsgrunder ska vetenskaplig skicklighet tillmätas större vikt.

Särskild vikt ska vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet fästas vid forskningsskicklighet inom empirisk forskning inom något av områdena nordlig arkeologi eller landskaps- och bebyggelsearkeologi, och särskild vikt ska också fästas vid erfarenhet av miljöarkeologisk, laborativ eller tvärvetenskaplig forskning. Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska stor vikt fästas vid förmåga att initiera, utveckla och leda forskning inom arkeologi. Stor vikt ska också läggas vid den sökandes förmåga att generera externa forskningsmedel.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid bredd i ämneskompetens, bredd i pedagogisk verksamhet samt förmåga att framgångsrikt handleda inom forskarutbildning.

Vidare ska vikt fästas vid bedömningen vid administrativ skicklighet. Även övrig skicklighet som är av betydelse för att utveckla ämnesområdet är av vikt, däribland skicklighet i att utveckla och leda personal. Vikt ska också fästas vid skicklighet att utveckla ämnets samarbeten med andra ämnen. Dessutom ska vikt fästas vid förmågan att samverka och kommunicera med det omgivande samhället.

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns här .

Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem senast 2017-09-29. Logga in och sök via knappen längst ned på sidan.

Övrigt
Tillträdesdatum är 2018-07-01, eller enligt överenskommelse. Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Umeå universitet tillämpar positiv särbehandling av underrepresenterat kön. I ämnet arkeologi finns för närvarande endast manliga lärare och vi ser därför gärna kvinnliga sökande.

Välkommen med din ansökan!

 

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 180701 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-633-17
Kontakt
  • Jonas Nilsson, prefekt, 090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se
  • Philip Buckland, föreståndare MAL, 090-786 52 92, philip.buckland@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-10-02
Sista ansökningsdag 2017-10-06

Tillbaka till lediga jobb