Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden. Fakulteten bedriver en särskild satsning på forskning med inriktning mot  Digital humaniora och Globala utmaningar.

Institutionen för Idé- och samhällsstudier söker en doktorand i Idéhistoria.

Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi.

Ämnesbeskrivning
Inom idéhistoria ges utbildningar och examina på grundläggande nivå, avancerad nivå och forskarnivå. Ämnet har genom åren utvecklat framstående forskning inom flera tematiska områden: det vardagliga livets idéhistoria; vetenskapens och teknikens historia, miljöhistoria; medicinens och hälsans historia; det religiösa tänkandets historia samt genushistoria. Denna forskning inriktas också mot fakultetens satsningar på digital humaniora och globala utmaningar. Med digital humaniora i relation till idéhistoria avses t.ex. studier av digitala fenomen, användning och utveckling av digitaliserat källmaterial eller digitala analysmetoder av relevans för hela eller delar av undersökningen. Med idéhistorisk forskning om globala utmaningar avses forskning som tar sin utgångspunkt i något samtida samhällsproblem och som avser att belysa och skapa fördjupad förståelse för uppkomsten eller hanteringen av detta. Idéhistoria i Umeå är ett utåtriktat ämne som gärna samarbetar över ämnes- och kunskapsgränser. Institutionens seminarium för historia och idéhistoria är en viktig mötesplats för oss. En annan viktig mötesplats, för digital humaniora och digital kultur, är Umeå universitets HUMlab. Mer information om forskningsområdet finns på våra forskares respektive hemsida.

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet
För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet 
För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i idéhistoria krävs att den sökande har genomgått minst 30 hp på avancerad nivå i idéhistoria med ett självständigt arbete om minst 15 hp. Studerande som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning.

Se allmän studieplan i huvudområde.

Bedömningsgrunder
Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten, samt forskningsskissens kvalitet och relevans för examensämnet. Hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater.

Anställningsvillkor
Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege

Övrig information 
Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i en forskarskola som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Forskarutbildningen börjar vid terminsstart den 3 september 2018. Arbetsplats är Umeå universitet. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

 • Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis som styrker grundläggande och särskild behörighet
 • Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner
 • För huvudområdet relevant kandidat-, magister- och masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering
 • Forskningsplan – denna får inte överstiga 30 000 tecken inkl blanksteg – som innehåller: beskrivning av syfte och problemområde, tidigare forskning, genomförande, dvs. metod, material och teori, relevans, tidsplan
 • Ett brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras. Ange om du vill knyta ditt projekt till profilområdet Digital humaniora och/eller Globala utmaningar

Ansökan ska göras senast 9 mars 2018 via e-rekryteringssystemet. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-75-18
Kontakt
 • Christer Nordlund, professor, 090-786 97 33, Christer.Nordlund@umu.se
 • Peter Lindström, studierektor forskarutbildning, 090-786 62 31, Peter.Lindstrom@umu.se
 • Jonas Nilsson, prefekt, 090-786 99 90, Jonas.Nilsson@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-02-09
Sista ansökningsdag 2018-03-09

Wróć do ofert pracy