Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot förskolans och fritidshemmets praktiker

Arbetsuppgifter
Anställningen avser det vetenskapliga ledarskapet för verksamma inom forskningsfältet. I arbetsuppgifterna ingår att utveckla forskningsmiljön vid institutionen genom planering och ledning av forskningsprojekt, samt initiera och leda arbetet med ansökningar för extern forskningsfinansiering. Professorn förväntas bedriva egen forskning, leda seminarier och handleda doktorander i forskarutbildning i pedagogiskt arbete, samt på andra sätt arbeta för att stärka verksamhetsområdet varför en tydlig vision för hur detta arbete ska utvecklas på kort och på lång sikt, krävs. I arbetsuppgifterna ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete samt utveckla samverkan med såväl det nationella som det internationella forskarsamhället. Utöver handledning och forskning, kan anställningen även innefatta undervisning på grundutbildning och forskarutbildning samt olika samordnings- och ledningsuppdrag. Tjänstgöringsorten är Umeå och sökande förväntas aktivt delta i institutionens aktiviteter och engagera sig i dess verksamhet.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet enligt 4 kap. 3 § högskoleförordningen (HF) samt Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller som bedömningsgrund, ledningsskicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömning är bredd, djup och originalitet i forskningen, produktivitet, bidrag till det nationella och internationella vetenskapssamhället, uppdrag inom vetenskapssamhället, förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel samt samverkan med det omgivande samhället.  

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömning är förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisning, handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer, variera undervisnings- och examinationsformer, samverka med det omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning samt medverka i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel. I den pedagogiska skickligheten innefattas även ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Ledningsskicklighet avser förmågan att utveckla och leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt samordna, motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmågan att samordna grupper såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmågan att hantera konflikter, utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande ska vikt fästas främst vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt ska fästas vid den vetenskapliga skickligheten. Därutöver ska graden av ledningsskicklighet som innebär att utveckla och leda verksamhet och personal, beaktas.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt läggas vid forskningsmeriter med inriktning mot förskola eller fritidshem.

Ansökan
Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du i Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar, här.

Se även fakultetens riktlinjer för bedömning av professorsärenden, här.

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning.

Mer om oss
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har drygt 110 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. För mer information om institutionens verksamhet se: http://www.edusci.umu.se/ och för mer information om institutionens forskning inom området, se: http://www.edusci.umu.se/forskning/forskoleforskning/

 

 

Anställningsform Contrat de durée indéterminée
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1325-18
Kontakt
  • Prefekt Gunnar Schedin, gunnar.schedin@umu.se, 090-786 79 36, 070-217 97 33
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2018-09-05
Sista ansökningsdag 2018-10-23

Retour aux postes vacants