Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 14 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att i första hand att leda och bedriva forskning inom folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsopsykologi och implementeringsvetenskap. Forskning kommer i huvudsak ske i tre projekt finansierade av FORTE. Forskningsprojekt 1 avser undersöka hur insatser för att stärka ungas psykiska hälsa kan integreras i Ungdomsmottagningars verksamhet. Forskningsprojekt 2 kartlägger och utvecklar en intervention för implementering av nationella riktlinjer för evidensbaserade insatser till personer med psykisk ohälsa i glesbygd. Forskningsprojekt 3 utvecklar och utvärderar en personanpassad coach för hälsorelaterade beteendeförändringar. I arbetsuppgifterna ingår att samla in data av såväl kvalitativ (intervjuer, observationer och fokusgruppdiskussioner) som kvantitativ karaktär (enkäter).  Multipla fallstudier kopplade till realistisk utvärdering kommer att genomföras. Även registerbaserade studier ingår i arbetet. Ledning av juniora medarbetare i forskargruppen ingår i arbetsuppgifterna.  Undervisning och handledning inom Folkhälsa på avancerad nivå vid Masterprogrammen i Folkhälsovetenskap ingår, men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden kan komma att ingå. Undervisningen omfattar maximalt 15 % av den totala arbetstiden. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten kan komma att ingå.

Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen med inriktning mot hälsopsykologi och implementeringsvetenskap. Erfarenhet av kvalitativa fallstudier är ett krav. Därutöver krävs relevant högskolepedagogisk utbildning samt högskoleexamen i psykologi.

Aktiv pågående forskning finansierad av externa forskningsmedel direkt knutna till sökande är ett krav för anställning. Minst 50 % av den anställdes arbetstid ska vara externfinansierad.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av forskare gäller vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, administrativ skicklighet samt skicklighet att leda personal och verksamhet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Viktning av bedömningsgrunder
Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2). Därutöver skall gälla graden av administrativ skicklighet, skicklighet och skicklighet att leda personal och verksamhet (1).

Beskrivning av bedömningsgrunder
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning i Folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsopsykologi och implementeringsvetenskap. Här anses särskilt meriterande dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annan institution än den institution där sökande disputerat, och refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå i Folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsopsykologi och implementeringsvetenskap. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m. 

För denna anställning är särskilt meriterande med specifika kunskaper i implementeringsvetenskap samt klinisk erfarenhet av barn- och ungdomspsykologi.

Ansökan
Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur/

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Permanent position
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-613-19
Kontakt
  • Anna-Karin Hurtig, 090-7851164
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-04-12
Sista ansökningsdag 2019-05-03

Return to job vacancies