Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 14 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning, i något eller båda av ämnesområdena Fysioterapi eller Idrottsmedicin, inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid institutionens program, men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå. Undervisning kommer delvis att ske med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen sker på svenska och engelska. I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete, samt undervisning och handledning inom utbildning på forskarnivå, inom Fysioterapi och/eller Idrottsmedicin. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår.

Med denna anställning följer ett uppdrag att förestå och ansvara för vårt nystartade FYSlab. Ledning av personal och verksamhet ingår i arbetsuppgifterna för detta uppdrag. I uppdraget ingår även att planera och utföra humana fysiologiska tester i laboratoriemiljö, samt utveckling, undervisning och handledning där apparatur- och testuppställningar förekommer, liksom att instruera i fält- och laboratoriebaserade mätmetoder.

Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.

Anställningen som universitetslektor kan efter överenskommelse – och förutsatt sjukvårdshuvudmannens godkännande – förenas med klinisk anställning i legitimationsyrke inom hälso- och sjukvården vid Region Västerbotten, vilket innebär kliniska arbetsuppgifter till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan. Anställningar som kan vara aktuella är fysioterapeut/sjukgymnast, sjuksköterska, specialistläkare eller biomedicinsk analytiker.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska komma i fråga, men förutsätts då erhålla denna förmåga inom två år från anställning.

För förenad anställning (om detta blir aktuellt) krävs legitimation, och i förekommande fall specialistbevis, i aktuellt legitimationsyrke inom hälso- och sjukvård. Därutöver krävs för att vara behörig nödvändiga kunskaper i svenska (enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska språket).

Den sökande förväntas uppvisa ett visst mått av vetenskaplig självständighet, och ska kunna presentera ett eget, aktuellt forskningsprogram.

Den sökande förväntas vidare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om den sökande inte har detta vid ansökningstillfället, ska en pedagogisk utvecklingsplan upprättas så att kunskaperna kan tillägnas inom två år från anställning.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad ämneskompetens i något eller båda av undervisningsämnena Fysioterapi och Idrottsmedicin, samt ha dokumenterad erfarenhet av att planera och utföra humana fysiologiska tester i laboratoriemiljö.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla, dvs. pedagogisk skicklighet . Därutöver beaktas vetenskaplig skicklighet, klinisk skicklighet, administrativ skicklighet samt skicklighet i att leda personal och verksamhet

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Viktning av bedömningsgrunder

­­Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3), vetenskaplig skicklighet (2)klinisk skicklighet (2). Därutöver skall gälla graden av administrativ skicklighet och skicklighet att leda personal och verksamhet (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Bedömningsgrunderna beskrivs närmare i dokumentet Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet (Dnr FS 1.1-247-19).

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå i Fysioterapi och/eller Idrottsmedicin. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination. För undervisningsuppdraget är kunskaper inom biomekanik särskilt meriterande. För anställningen är vidare kunskaper inom utveckling, planering, undervisning och handledning där apparatur- och testuppställningar förekommer samt att instruera i fält- och laboratoriebaserade metoder särskilt meriterande.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning i Fysioterapi och/eller Idrottsmedicin. Här anses särskilt meriterande dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annan institution än den institution där sökande disputerat, och refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m. 

Klinisk skicklighet kan för denna anställning särskilt visas genom dokumenterad erfarenhet av att planera och utföra humana fysiologiska tester i laboratoriemiljö.

För legitimerad personal är klinisk erfarenhet meriterande.

För uppdraget som föreståndare är det meriterande att ha teknisk kunskap.

Vid frågor kring denna rekrytering, vänligen kontakta prefekt och universitetslektor Ann Sörlin på tel-nr 090-786 92 38, eller universitetslektor Apostolos Theos på tel.nr 090-786 66 19.

Välkommen med din ansökan senast 2019-05-10.

Ansökan

Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur/

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Permanent position
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-496-19
Kontakt
  • Ann Sörlin, 090-7869238
  • Apostolos Theos, +46 90 7866619
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-04-05
Sista ansökningsdag 2019-05-10

Return to job vacancies