Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden. Fakulteten bedriver en särskild satsning på forskning med inriktning mot  Digital humaniora och Globala utmaningar.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper söker en doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper är en del av Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 60 anställda. En unik kombination av ämnen gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan kultur, kulturarv, litteratur, medier, digital humaniora och journalistik. Vid institutionen bedrivs programutbildningar, forskarutbildning och internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. Många forskningsprojekt är direkt inriktade mot humanistiska fakultetens satsningar på globala utmaningar och digital humaniora. Läs mer här.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper söker en doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap. Medie- och kommunikationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som handlar om medierad kommunikation i alla dess former i traditionella, såväl som digitala och sociala medier. Forskning om journalistik hör också hemma här. Våra kommunikationsformer är idag stadda i snabb förändring, mycket tack vare ett radikalt förändrat medielandskap och en pågående digitalisering av samhälle och kultur. Vad de förändrade medialiseringsprocesserna betyder för individer, grupper och samhällen är därför angeläget att kritiskt undersöka på bred front.

Vid institutionen arbetar ett 20-tal forskare, lärare och doktorander inom medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik med olika typer av forskningsprojekt inom områden som strategisk kommunikation, mediehistoria, digitala medier, medierepresentationer, mediedidaktik och miljö- och vetenskapskommunikation. Digitaliseringen och den ökade konvergensen mellan journalistik och PR är också ämnen av hög relevans i sammanhanget. För närvarande görs en forskningssatsning inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap på strategisk kommunikation där vi har en omfattande grundutbildningsverksamhet och rekryterar en ny professor. Därför ser vi gärna sökande med en profil och ett intresse för strategisk kommunikation.

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet
För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet 
För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap krävs att den sökande har minst 30 högskolepoäng i medie- och kommunikationsvetenskap på avancerad nivå – eller motsvarande i ämnen och inriktningar med relevans för anställningen. För att tillgodogöra sig utbildningen krävs mycket goda kunskaper i engelska.

Se allmän studieplan i huvudområdet här.

Bedömningsgrunder

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten, samt forskningsskissens kvalitet och relevans för examensämnet. Hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater.

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege

Övrig information 

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i en forskarskola som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Forskarutbildningen börjar vid terminsstart den 3 september 2018. Arbetsplats är Umeå universitet. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis som styrker grundläggande och särskild behörighet
  • Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner
  • För huvudområdet relevant kandidat-, magister- och masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering
  • Forskningsplan – denna får inte överstiga 30 000 tecken inkl blanksteg – som innehåller: beskrivning av syfte och problemområde, tidigare forskning, genomförande, dvs. metod, material och teori, relevans, tidsplan
  • Ett brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras. Ange om du vill knyta ditt projekt till profilområdet Digital humaniora och/eller Globala utmaningar

Ansökan ska göras senast 9 mars 2018 via e-rekryteringssystemet. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-78-18
Kontakt
  • Annika Egan Sjölander, docent , +46 90 786 79 40 annika.egan.sjolander@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-02-09
Sista ansökningsdag 2018-03-09

返回职位空缺页面